หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/05/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน) % หน่วยลงทุน
1. การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000 25.00
2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 184,742,200 8.86
3. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 171,553,000 8.23
4. ธนาคาร ออมสิน 128,000,000 6.14
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 66,713,200 3.20
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,100,000 2.40
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 37,435,500 1.80
8. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 36,638,500 1.76
9. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 36,200,000 1.74
10. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 27,872,500 1.34
11. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18,998,700 0.91
12. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 15,511,100 0.74
13. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 14,936,300 0.72
14. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,908,500 0.52