หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน) % หน่วยลงทุน
1. การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000 25.00
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 171,553,000 8.23
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 163,692,100 7.85
4. ธนาคาร ออมสิน 128,000,000 6.14
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 61,637,000 2.96
6. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 31,557,600 1.51
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 30,635,500 1.47
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 29,890,300 1.43
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 27,313,100 1.31
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,916,400 1.19
11. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,707,800 1.18
12. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 20,200,000 0.97
13. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18,998,700 0.91
14. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 15,511,100 0.74
15. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 13,620,500 0.65
16. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,908,500 0.52