หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/2565 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน) % หน่วยลงทุน
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000 25.00
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 168,668,900 8.09
3. ธนาคาร ออมสิน 128,000,000 6.14
4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 101,315,600 4.86
5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 65,538,200 3.14
6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,828,600 1.48
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 29,546,800 1.42
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 24,702,600 1.18
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 24,483,400 1.17
10. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด 23,417,300 1.12