การส่งคำถามของผู้ถือหน่วยลงทุน

ขออภัยระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลประจำปี 2564 ได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว