รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/08/2564 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน) % หน่วยลงทุน
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000 25.00
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 168,668,900 8.09
3. ธนาคาร ออมสิน 128,000,000 6.14
4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 101,315,600 4.86
5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 82,733,800 3.97
6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,828,600 1.48
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,854,200 1.38
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 27,248,200 1.31
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 25,001,200 1.20
10. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 16,132,000 0.77