การประชุมผู้ถือหน่วย

TH | EN

ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลได้ โดยคลิกที่นี่

เอกสาร ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. QR code สำหรับรายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

The fund has prepared platform for the unitholders to submit the inquiries respecting the agendas. Click here

Document Download
Summary of Questions and Answers following Additional Inquiries from the Unitholders Related to the Report of North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand (EGATIF) in lieu of convening the 2021 Annual General Meeting of Unitholders Download
The Report for the acknowledgement of the unitholders of North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand (EGATIF) in lieu of convening the 2021 Annual General Meeting of Unitholders Download
Enclosure: 1. Summary of Questions and Answers following Additional Inquiries from the Unitholders Related to the Report of North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand (EGATIF) in lieu of convening the 2020 Annual General Meeting of Unitholders Download
Enclosure 2. The Fund’s significant matters and future direction in management Download
Enclosure 3. QR code for Annual Report for the Year 2020 Download
Enclosure 4. Financial Statement as of December 31, 2020 Download
Enclosure 5. Dividend Payment for the Year 2020 Download
Enclosure 6. Profiles and Work Experience of the Proposed Auditors for the Year 2021 Download
TH | EN
เอกสาร ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
Document Download
Summary of Questions and Answers following Additional Inquiries from the Unitholders Related to the Report of North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand (EGATIF) in lieu of convening the 2020 Annual General Meeting of Unitholders Download
The Report for the acknowledgement of the unitholders of North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund Electricity Generating Authority of Thailand (EGATIF) in lieu of convening the 2020 Annual General Meeting of Unitholders Download
Enclosure: 1. Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Unitholders Download
Enclosure 2. The Fund’s significant matters and future direction in management Download
Enclosure 3. Annual Report for the Year 2019 Download
Enclosure 4. Financial Statement as of December 31, 2019 Download
Enclosure 5. Dividend Payment for the Year 2019 Download
Enclosure 6. Profiles and Work Experience of the Proposed Auditors for the Year 2020 Download
TH | EN
เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิเเละรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน ดาวน์โหลด
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมการขอแก้ไขโครงการเกี่ยวกับการลดทุนในกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน ดาวน์โหลด
Document Download
Notification on the closing date of the register book to vote for circular resolution Download
Additional Information on the amendment to the fund Scheme with regard to the capital reduction Download